Családgondozás

A családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást megalapozó jogszabályok együttesen annak érdekében hozták létre a család- és gyermekjóléti szolgáltatásokat nyújtó intézményeket, ill. arra adtak felhatalmazást, hogy a családok, ill. a családban nevelkedő gyermekek számára a szociális munka eszközeivel nyújtsanak segítséget.
Fentiek figyelembe vételével a Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat célja, hogy szolgáltatásainak biztosításával a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára támogatást nyújtson.

Célunk továbbá a gyermekek törvényben foglalt jogainak képviselete, a szülői kötelezettségek teljesítésének támogatása, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, ill. megszüntetése érdekében végzett magas színvonalú szociális segítő munka végzése.

A család- és gyermekjóléti alapellátások biztosításán túl az intézmény a pszichiátriai betegséggel élő emberek számára is nyújt szolgáltatásokat közösségi ellátás formájában. Ennek biztosítása egy koplex szolgáltatás keretében történik, amely során az ügyfél személyes támogatásán túl az intézmény munkatársai együttműködnek az elakadások okainak feltárásában, a felmerülő akadályok leküzdésének támogatásában, az „énerő” kiaknázásában.

A gyermekjóléti szolgáltatás keretében az intézmény:
• tanácsot, ill. tájékoztatást ad, ill. segítséget nyújt a szükséges támogatásokhoz való hozzájutáshoz
• szervezi a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó ellátásokhoz való hozzájutást,
• támogatja a válsághelyzetben lévő várandós anyát, segíti szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz jutását,
• szabadidős programokat szervez
• hivatalos ügyek intézéséhez nyújt segítséget
• veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert működtet, a nem állami szervek, valamint elősegíti magánszemélyek részvételét a megelőző rendszerben,
• készítése a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására,
• tájékoztatást nyújt az intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.
• A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében iskolai szociális munkát biztosíthat.
• A gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: családgondozás) elősegíti a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
• elősegíti a családi konfliktusok megoldását különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kezdeményezni egyéb gyermekjóléti, szociális és egészségügyi alapellátások valamint pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét.
A családsegítő szolgáltatás keretében az intézmény:
• szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt
• megszervezi az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást,
• folyamatosan működteti a családok segítése érdekében a veszélyeztetettséget, ill. krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert.
• családgondozást végez, így elősegíti a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását
• közösségfejlesztő programokat valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést szervez
• Tanácsadást nyújt a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére,
• kríziskezelést végez, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat nyújt

Közösségi ellátás keretében az intézmény biztosítja…
• A lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában,
• A meglevő képességek megtartását, illetve fejlesztését,
• A háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérését,
• A pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást,
• Az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését,
• Megkereső programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében.