Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Szakmai vezető: Nyárádi Bernadett

A szolgálat biztosítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. §-ban előírt gyermekjóléti szolgáltatást, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. §-ban meghatározott családsegítést, valamint a 40.§-ban szabályozott család és – gyermekjóléti szolgálat feladatait.

A gyermekjóléti szolgáltatás célja a gyermekek testi, lelki, értelmi és érzelmi fejlődésének biztosítása, a családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése.

A gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében kiemelt feladat a gyermekkel és családjával végzett szociális munka során a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása, családi konfliktusok megoldásának elősegítése,   – különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében- az egészségügyi és a szociális ellátás valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése, javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére, vagy annak megváltoztatására.

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan segítségnyújtás, mely a gyermekek mindenek feletti érdekét képviseli az ellátások biztosításával, az ellátások közvetítésével és szervező tevékenységgel. Feladata a családon belüli erőszak gyermekáldozataival való kiemelt foglalkozás.

A családsegítés a gyermekek, a felnőttek és a Budapest XVII. kerületben élő idős emberek komplex támogatását jelenti. Célja, hogy megelőzze a Rákosmentén élők kiszolgáltatottságát és elhanyagoltságát, valamint támogatást biztosítson.

A családsegítés a szociálisan hátrányos helyzetbe került, mentálhigiénés problémával küzdő, vagy krízishelyzetbe került családok, személyek részére biztosított szolgáltatás, mely a veszélyeztetés megelőzésére, a krízishelyzet megszüntetésére és az életképesség javítására irányul.

 

A szolgálatatást önkéntesen vagy jelzést követően igénybe vevők számára a következőket szolgáltatásokat biztosítjuk:

 • tájékoztatás gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése;
 • veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben
  a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése;
 • családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és káros szenvedélyek megelőzését célzó ellátásokhoz való hozzájutás segítése;
 • a válsághelyzetben levő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátásokhoz történő hozzájutásának szervezése;
 • a veszélyeztető okok feltárása és megszüntetése érdekében javaslattétel;
 • családban jelentkező működési zavarok, ill. konfliktusok megoldásának segítése;
 • a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, a lakhatási és adósságteherrel küzdők, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, krónikus betegek, szociálisan rászorulók és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása,
 • szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás;
 • hátralékkezelési tanácsadás;
 • kríziskezelés;
 • szabadidős programok szervezése;
 • közösségfejlesztő programok szervezése, egyéni vagy csoportos készségfejlesztés,
 • az anyagi nehézségekkel küzdők számára pénzbeli, természetbeni ellátáshoz, továbbá szociális szolgáltatásokhoz jutás hozzásegítése;
 • a hivatalos ügyek intézésének segítése.