Család- és Gyermekjóléti Központ

1. A Család- és Gyermekjóléti Központ feladata

A Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai egységének feladata kettős. Egyrészt speciális szolgáltatásokat nyújt, másrészt a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó, hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el.

1.1. Speciális szolgáltatások
A gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat nyújt:
• utcai és – ha a helyi viszonyok azt indokolják – lakótelepi szociális munkát,
• kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást (mediációt), ide nem értve a 62/E. § és a 132. § (6) bekezdése szerinti közvetítői eljárást,
• kórházi szociális munkát,
• gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,
• jogi tájékoztatásnyújtást
• pszichológiai tanácsadást,
• fejlesztő pedagógiai tanácsadást végez.

1.2. A gyermekek védelmére irányuló (esetmenedzseri)tevékenység

Az esetmenedzser tevékenység során
• kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
• javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére,
• együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását,
• a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozást végez – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
• utógondozást végez – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez,
• védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, családgondozást végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a továbbiakban: pénzfelhasználási terv) készít;
• szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára.

Ha a család- és gyermekjóléti központ a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatkörébe tartozó szolgáltatás szükségességét észleli, a Gyvt. 40/A. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben bevonja a család- és gyermekjóléti szolgálatot a szolgáltatás nyújtásába, egyéb esetben felhívja a család- és gyermekjóléti szolgálatot a szolgáltatás nyújtására

1.2.1. A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó, hatósági intézkedésekhez köthető feladatok

A Központ esetmenedzsere ennek keretében…
• kezdeményezi a gyermek védelembe vételét
• javaslatot készít a gyermek védelembe vételére, illetve egyéb hatósági intézkedésre
• együttműködik a megelőző pártfogó felügyelővel
• a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozást végez
• utógondozást végez – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez,
• védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális segítő munkát koordinál és végez

2. Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer

Az intézmény az ellátási körzetében a gyermek veszélyeztetettségét, illetve a család, a személy krízishelyzetét észlelő rendszert (jelzőrendszert) működtet.